Informacijski sistem SIRENA
O informacijskem sistemu SIRENA

Opis podatkov

Informacijski sistem SIRENA vključuje predpisane evidence in registre v obliki spletnih aplikacij, ki jih vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor pri izvajanju predpisov na področju varstva prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. V navedenem sistemu se trenutno nahajajo spletne aplikacije:

ANTE - Evidenca o trgovini z živalmi prosto živečih vrst,
ODSEV - Evidenca odškodninskih zahtevkov,
REZA - Register zavarovanih in ogroženih vrst,
ROZ - Register označenih živali,
ZOBO - Register dovoljenih ravnanj z živalskimi in rastlinskimi vrstami ter izdanih dovoljenj za prikazovanje živali javnosti.

Podatki se vzdržujejo s strani uslužbencev Ministrstva za naravne vire in prostor, ter pooblaščenih zunanjih uporabnikov, vpogled v nekatere informacije pa je v omejenem obsegu omogočen tudi javnosti.

Namen

Informacijski sistem SIRENA omogoča celovito, pravilno, hitro, varno in učinkovito izvajanje zahtev, ki jih do države predpisujejo ratificirani mednarodni sporazumi, skupna zakonodaja Evropske unije in domači predpisi na področju varstva prosto živečih vrst živali in rastlin.

Pravna podlaga

Informacijski sistem SIRENA zagotavlja izvajanje nalog Ministrstva za naravne vire in prostor na področju varstva prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, ki jih predpisujejo Zakon o ohranjanju narave in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi, skupna zakonodaja Evropske unije ter ratificirani mednarodni sporazumi.


Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (0)1 478 70 00 e-mail: gp.mnvp@gov.si